برگ سبزی دگر از آعبدالرسول منجزی
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

بلبل وگل

 

گفت بلبل به گل از نغمه من روی توخوش         ز نـــــــوای سحرم غنچه ابـروی تـو خوش

زیـب سیمــــــا سیـران گر بتمـاشای تو اند         همه از حنجره ام ره شد ارسوی تو خوش

اثـر یـمــــــن دو گامـم کـه نـهم بر سر تو           اثــر ی مانده اگر آن سرو آن موی تو خوش

گرد بـالم کـه ز کوهسار صفا حمل شدی       تـوتیـا وار کنــــــــــد صورت نیکو ی تو خوش

هـر زمـانی کــه بسـوی تـو نباشد گذرم        نبــــــود روی نـه ابرو نه سرو موی تو خوش

گر بظــــاهـر خـوری ازآب حیـات یم دهر         لیک بی نغمه من کی گل خوش روی توخوش

ز نـخســــــت بـاز بـگویـم بـگواه دیـگران          تـرنم بــــــود زمــــن ار چمن وجوی تو خوش

گر فراموش نـکنی غنچه تـو بی روح من     چون سبویی زعـدم می که ز محتوی توخوش

ار تـورا هسـت خـریـدار مـرا نیـز دو چند        چـــــــــــو زر ار که بکنم ره به ترازوی تو خوش

تـو بـه میـز سفرایی مـو قـلنـدربـه سرا        گر ترنم نه زمــــــن کی به سفیر روی توخوش

ختـن وعبـهر وعـنبر کـه جهـانند ز عطر        در قبال سه وصوف کی بکسان بوی توخوش

سبزسروی که به اوج رفت گرش سایه       بتو داده از نغمه من نی که دلش سوی توخوش

منجزی گفـت بـه بـلبـل ز خـداییـد تـو وگل    بی خدا نی گل رنگین خوش ونی روی توخوش


 
محل سکونت ۸۹۵ خانوار تيره ابوالحسنی
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

    نام محل                          تعداد خانوار ساکن

     ۱- روستای دهلران                ۱۰۰ خانوار

     ۲-شهرستان شوشتر             ۳۴۵ خانوار

     ۳-شهرستان اهواز                 ۱۴۴خانوار

     ۴- شهرستان مسجدسلیمان   ۳۰خانوار

     ۵-  منطقه بیرگان وروستای بیدامین۴۰خانوار

     ۶-روستای ظلم آباد                  ۹۵خانوار

     ۷- منطقه چلو وشمبارومیانکوه     ۷خانوار

    ۸-روستای دشت بزرگ              ۷خانوار

     ۹- روستای مندنی                  ۱۱خانوار

   ۱۰-روستای چم عربان               ۲۳خانوار

    ۱۱-شهرستان فارسان              ۸خانوار

    ۱۲-شهرستان یزدانشهر           ۱۲خانوار

    ۱۳-شهرستان اصفهان              ۸خانوار

    ۱۴-شهر تهران                      ۱۵خانوار

    ۱۵-شهرستان دزفول               ۲خانوار

    ۱۶- روستای بنه مرتضی           ۲۵خانوار

    ۱۷-شهرستان شهرکرد             ۱خانوار

    ۱۸-کشور امارات                      ۱خانوار

    ۱۹- کشور آلمان                      ۱خانوار

    ۲۰- روستا وشهرهای دیگر        ۲۰خانوار

       


 
تیره ابوالحسنی وتعداد خانوار وافراد ونسبت ازدواج فامیلی
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

نام خاندان    تعداد خانوار      درصد ازدواج فامیلی

اولاد خدروند       182                   ۴۵

اولاد شیخ          ۱۵۳                   ۶۵

اولاد تمبر           ۱۴۰                  ۵۰

اولاد شهباز        ۱۰۵                   ۴۹

اولاد سمال        ۹۲                      ۳۸ 

اولاد صادق        ۹۰                      ۵۷

اولاد فداله          ۴۹                     ۴۱

اولاد علیمردان    ۴۹                     ۳۲

اولاد رحیم         ۳۵                     ۵۴