دومین اثر  آقای خدادوست منجزی با عنوان خاطرات وکراماتی از خاندان شیخ شوشتری منتشر شد این کتاب  به بررسی خاطرات وکراماتی می پردازد که خود اشخاص راوی که اقای منجزی با انها گفتگو نموده است با شیخ شوشتری  داشته می پردازد کتاب را می توانید از کتابفروشی های شهرشوشتروخود آقای منجزی تهیه نمایید ایمیل نویسنده کتاب آقای خدادوست منجزی kh.monjezi@yahoo.comوتلفن همراه ایشان 09166213425 جهت تهیه کتاب ویا هرگونه انتقاد و پیشنهاد

موضوع مطلب : کتاب / منحزی