نام خاندان    تعداد خانوار      درصد ازدواج فامیلی

اولاد خدروند       182                   ۴۵

اولاد شیخ          ۱۵۳                   ۶۵

اولاد تمبر           ۱۴۰                  ۵۰

اولاد شهباز        ۱۰۵                   ۴۹

اولاد سمال        ۹۲                      ۳۸ 

اولاد صادق        ۹۰                      ۵۷

اولاد فداله          ۴۹                     ۴۱

اولاد علیمردان    ۴۹                     ۳۲

اولاد رحیم         ۳۵                     ۵۴         موضوع مطلب :