شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: ۱:٢٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : علیداد مردانی نژاد

    نام محل                          تعداد خانوار ساکن

     ۱- روستای دهلران                ۱۰۰ خانوار

     ۲-شهرستان شوشتر             ۳۴۵ خانوار

     ۳-شهرستان اهواز                 ۱۴۴خانوار

     ۴- شهرستان مسجدسلیمان   ۳۰خانوار

     ۵-  منطقه بیرگان وروستای بیدامین۴۰خانوار

     ۶-روستای ظلم آباد                  ۹۵خانوار

     ۷- منطقه چلو وشمبارومیانکوه     ۷خانوار

    ۸-روستای دشت بزرگ              ۷خانوار

     ۹- روستای مندنی                  ۱۱خانوار

   ۱۰-روستای چم عربان               ۲۳خانوار

    ۱۱-شهرستان فارسان              ۸خانوار

    ۱۲-شهرستان یزدانشهر           ۱۲خانوار

    ۱۳-شهرستان اصفهان              ۸خانوار

    ۱۴-شهر تهران                      ۱۵خانوار

    ۱۵-شهرستان دزفول               ۲خانوار

    ۱۶- روستای بنه مرتضی           ۲۵خانوار

    ۱۷-شهرستان شهرکرد             ۱خانوار

    ۱۸-کشور امارات                      ۱خانوار

    ۱۹- کشور آلمان                      ۱خانوار

    ۲۰- روستا وشهرهای دیگر        ۲۰خانوار

       موضوع مطلب :