تیره ابوالحسنی وخاندان آن

                                   تیره ابوالحسنی

                        اولاد  صادق      اولاد محمد            اولاد رحیم                                     

    اولادتمبر          اولادعلیمردان      اولادشهباز                 

     اولادشیخ          اولاد کربلایی حفیظ           سماله وند

      اولادفداله             اولادکربلایی خیری   اولادملاسلطانعلی                                                             

   تعداد کل تیره ابوالحسنی ۶۰۰۰نفر

ضمنا اولاد کربلایی حفیظ و کربلایی خیری و اولاد ملاسطانعلی و اولاد محمد به اولاد خدروند مشهور می باشند.

 زادگاه ابا واجداد

  ا-استان چهارمحال بختیاری روستای بیدامین منطقه بیرگان فارسان                                       

 ۲  -استان خوزستان روستای بابازاهد وسرشط منطقه چلو مسجدسلیمان

 ۳-استان خوزستان روستای دهلران منطقه باصفای عقیلی شوشتر

۴-استان خوزستان روستای چال بتان

  امیداست روزی به کمک برادران وخواهر فامیل همایش تیره ابوالحسنی را در روستای دهلران

  برگزار بکنیم

 

/ 5 نظر / 90 بازدید
مجتبي روستايي

مرسي اقاي مرداني نژاد طايفه منجزي به تو افتخار ميكند و دست شما درد نكند

حیدری

حیدری های شهر سورشجان از طایفه بزرگ بهداروند و تیره منجزی تش ابولحسنی(بولسنی) خدروند و اولاد حیدر میباشند. که یکی از بزرگترین فامیل های شهر سورشجان میباشند که اصالتاً بیرگانی هستند و از بیرگان شهریاری به سورشجان آمده اند و با حضرات منجزی درفیل آباد فارسان عموزاده میباشند. نام پدر حیدر، محمد بوده (مومد)که دارای چهار فرزند بود 1- خدر2- حیدر3- حسین قلی 4- بهزاد 1- اولاد خدر که معرف حضورکلیه بختیاری ها میباشد. 2- اولاد حیدر (حیدر دارای چهار فرزند بود1- ملا قلی 2- ملا علی ضامن 3- ملا علیرحم 4- ملا عباس) که حضرات ادراکی اولاد ملا علیرحم میباشند و حضرات افلاکی نیز اولاد ملاعباس میباشند، که در گذشته ای نچندان دور فامیل خود را تغییر داده اند. 3- اولاد حسین قلی که درگاخوفت سراب کوهرنگ سکنا گزیدند ودرحال حاضر نیز درهمان منطقه قراردارند 4- اولاد بهزاد که درمورز بازفت قرار دارند و در بین شیخ رباطها زندگی میکنند و فامیلی آنها بهزادی شیخ رباط است ولی در اصل منجزی بولسنی میباشند.

حیدری

حیدری های شهر سورشجان از طایفه بزرگ بهداروند و تیره منجزی تش ابولحسنی(بولسنی) خدروند و اولاد حیدر میباشند. که یکی از بزرگترین فامیل های شهر سورشجان میباشند که اصالتاً بیرگانی هستند و از بیرگان شهریاری به سورشجان آمده اند و با حضرات منجزی درفیل آباد فارسان عموزاده میباشند. نام پدر حیدر، محمد بوده (مومد)که دارای چهار فرزند بود 1- خدر2- حیدر3- حسین قلی 4- بهزاد 1- اولاد خدر که معرف حضورکلیه بختیاری ها میباشد. 2- اولاد حیدر (حیدر دارای چهار فرزند بود1- ملا قلی 2- ملا علی ضامن 3- ملا علیرحم 4- ملا عباس) که حضرات ادراکی اولاد ملا علیرحم میباشند و حضرات افلاکی نیز اولاد ملاعباس میباشند، که در گذشته ای نچندان دور فامیل خود را تغییر داده اند. 3- اولاد حسین قلی که درگاخوفت سراب کوهرنگ سکنا گزیدند ودرحال حاضر نیز درهمان منطقه قراردارند 4- اولاد بهزاد که درمورز بازفت قرار دارند و در بین شیخ رباطها زندگی میکنند و فامیلی آنها بهزادی شیخ رباط است ولی در اصل منجزی بولسنی میباشند.

حیدری

حیدری های شهر سورشجان از طایفه بزرگ بهداروند و تیره منجزی تش ابولحسنی(بولسنی) خدروند و اولاد حیدر میباشند. که یکی از بزرگترین فامیل های شهر سورشجان میباشند که اصالتاً بیرگانی هستند و از بیرگان شهریاری به سورشجان آمده اند و با حضرات منجزی درفیل آباد فارسان عموزاده میباشند. نام پدر حیدر، محمد بوده (مومد)که دارای چهار فرزند بود 1- خدر2- حیدر3- حسین قلی 4- بهزاد 1- اولاد خدر که معرف حضورکلیه بختیاری ها میباشد. 2- اولاد حیدر (حیدر دارای چهار فرزند بود1- ملا قلی 2- ملا علی ضامن 3- ملا علیرحم 4- ملا عباس) که حضرات ادراکی اولاد ملا علیرحم میباشند و حضرات افلاکی نیز اولاد ملاعباس میباشند، که در گذشته ای نچندان دور فامیل خود را تغییر داده اند. 3- اولاد حسین قلی که درگاخوفت سراب کوهرنگ سکنا گزیدند ودرحال حاضر نیز درهمان منطقه قراردارند 4- اولاد بهزاد که درمورز بازفت قرار دارند و در بین شیخ رباطها زندگی میکنند و فامیلی آنها بهزادی شیخ رباط است ولی در اصل منجزی بولسنی میباشند.

فرهادی بیرگانی

با سلام و درود فراوان وهزاران سپاس .[وحشتناک][گل][گل]