/ 12 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کیخسروانصاری

--درروستای گلالک شوشتر چند خانوار ابلحسنی ازتش صادقوند زندگی میکنند واینجانب شخصا با یکی از انان که در دزفول سکونت دارد ملاقات نموده ام این افراد درحدود 60سال است که درگلالک میباشند --درروستای چنیبه در جنوب اهواز در محل فعلی پل ششم درحدود 64خانوار ابلحسنی زندگی میکنند که تاریخ مهاجرت انها قریب به 130سال پیش وهمزمان با مهاجرت دشت بزرگیهای ساکن در کوت عبدا...وکانتکس است این افراد نام فامیل اقلبشان ابلحسنی و بلسنی وبلحسنی است وخود را منجزی از تیره ابلحسنی میدانند واظهار میدارند که سالها پیش از عقیلی به این محل امده اند

کیخسروانصاری

--در طایفه شیخ رباط شعبه ای به نام اولاد فرامرز که نام خانوادگیشان فرامرزی است موجود میباشد و خودرا منجزی واز تیره ابلحسنی میدانند این افراد که جمعیتی 500نفری را شامل میشوند بنی اعقاب شخصی به نام فرامرز می باشند و فرامرز برادر دیگر حیدر ومحمد است که اواد ملا سلطانعلی واولاد محمداز فرزاندان انهاست ومن شخصا با دو برادر ازانان مدتی همکار بوده ام --درمنطقه سرشکون چهارمحال75خانوار ابلحسنی از تش شهبازوند بانام خانوادگی حیدری زندگی میکنند و تعدادی از انان نیز به جاهای دیگر مانند اصفهان واهواز رفته اندکه از لحاظ موقعیت اجتماعی در شرایط نسبتا خوبی میباشند اینجانب در سال1362در یکی از پروژه های نفتی با شخصی به نام مهندس حیدری همکار بوده ام که خود را ابلحسنی میدانست و یکی دیگراز بستگان نزدیک او جز مدیران ارشد شرکت نفت بو

کیخسروانصاری

--در میان بافت قدیمی شوشتر نیز چند خانواده ابلحسنی هست که مراودات خیلی محدودی با سایرین دارند که امیدوارم حرکت شما اغازی نیکو باشدتابار دیگربه میان فامیل بازگردند -- برای اطلاعات بیشتردرمورد سایر بلسنیها میتوانید به بزرگانی همچون ملا خیرگرد فرهادی ا...یار منجزی وبابااحمدی فرجی مراجعه نمایید.{ البته اگر هنوز در قید حیات باشند } . درمورد محل سکونت تیره ابلحسنی نیز خوب است بدانید که روستای اب مایک درگذشته محل سکونت تیره ابلحسنی ویا دستکم بخشی ازتیره ابلحسنی بوده وهنوز هم قسمتهای بزرگی از این روستا در مالکیت انهاست وتیره لملمی و طایفه پبدنی طی60سال اخیرمبادرت به خرید املاک این روستا از ابلحسنی کر ده اند وهنوز نام برخی از مکانهای این روستا به نام بزرگان ابلحسنی شناخته میشود در مورد ییلاق ابلحسنی نیز شایان ذکراست که گویا پیش از بیرگان در منطقه بازفت بوده اندو بعدها در حدود 170سال پیش روستای بیدامین را از خوانین علایدین وندخریداری مینمایند

کیخسروانصاری

--بلسنیها در گذشته پیمان خین وچورا با تیره لملمی داشتند --یکی ازافتخارات ابلحسنی این است که دردورانی که همه بختیاری ها نا گزیر از اطاعت خوانین بودند بلسنیها از استقلال نسبی برخوردار بودند و این استقلال را تا زمان تسلط مرحوم مجید بختیار بربخشهای بزرگی از شوشتر حفظ نمودند و چال بطان از معدود مناطقی بود که از حوزه تسلط مرحوم مجید خان بیرون ماند --در تاریخ ابلحسنی مردان شجاع وجسور بسیاری بوده اندو میان این تیره و سایرین حوادث فراوانی گذشته است که چنانچه ذکر گردد موجب تقویت غرور وحس افتخار فامیلی خواهد شد اما خیلی باید مواظب باشید که ذکر انها موجب رنجش وکدورت سایرین نگردد از جمله مردان بزرگ ابلحسنی میتوان به مرحوم آچراغعلی شهبازی اشاره کرد که در اردوی مجاهدین بختیاری فاتح تهران دارای منصب بود وپس از فتح تهران وصدارت مرحوم صمصام السلطنه ، به پاس رشادتهایش به مدت 7سال به حکومت نجف اباد منصوب شد.

کیخسروانصاری

ودر اواخر عمر به میان فامیل بازگشت و همواره مورد وثوق حکومت بختیاری میبود ودرمواردی که اختلافی میان سایر طوایف بختیاری رخ میداد ایشان به عنوان میانجی حکومت بختیاری عمل مینمود همچنین در پای کوه اتشگاه اصفهان خرابه هایی است که به سنگرهای اچراغعلی موسوم میباشندوانانیکه به سن وسال اینجانبند این سنگرها را منتصب به مرحوم اچراغعلی میدانند -همچنین از دیگر موارد قابل ذکر در تاریخ ابلحسنی ها می توان به پناه داد به مرحوم علیمرادخان امامی از ناراضیان حکومت پهلوی نام برد که سالها در میان این طایفه در روستای بیدامین مخفی بود و بلسنیها باهمه تهدیدات ، حکومت پهلوی و به رغم شکنجه شدن برخی افراد .حاضر به تحویل دادن ایشان نشدند تا اینکه سر انجام در 1351در منطقه لالی دستگیرو تیرباران شد .

کیخسروانصاری

ودر اواخر عمر به میان فامیل بازگشت و همواره مورد وثوق حکومت بختیاری میبود ودرمواردی که اختلافی میان سایر طوایف بختیاری رخ میداد ایشان به عنوان میانجی حکومت بختیاری عمل مینمود همچنین در پای کوه اتشگاه اصفهان خرابه هایی است که به سنگرهای اچراغعلی موسوم میباشندوانانیکه به سن وسال اینجانبند این سنگرها را منتصب به مرحوم اچراغعلی میدانند -همچنین از دیگر موارد قابل ذکر در تاریخ ابلحسنی ها می توان به پناه داد به مرحوم علیمرادخان امامی از ناراضیان حکومت پهلوی نام برد که سالها در میان این طایفه در روستای بیدامین مخفی بود و بلسنیها باهمه تهدیدات ، حکومت پهلوی و به رغم شکنجه شدن برخی افراد .حاضر به تحویل دادن ایشان نشدند تا اینکه سر انجام در 1351در منطقه لالی دستگیرو تیرباران شد .

کیخسروانصاری

برای اطلاع بهتر از سرگذشت ابلحسنی میتوانید به قباله های موجوددر دست افراد مختلفی که این اسنادرا دارند مراجعه نمایید زیرا این قباله ها اطلاعات ارزشمندی در مورد مناسبات بلسنیها با سایرین به شما خواهدداد --درجنگ تحمیلی نیز تیره ابلحسنی ازمیان فرزندان خود شهدایی را درراه پاسداری از ایران زمین داده است که چنانچه نام وتصویر انان درج گرددموجب سر بلندی خواهد بودوتا انجاییکه من شنیده ام یکی از خیابانهای اهواز به نام یکی از همین شهداست -- این حقیر دارای ارشیوی از اسناد قدیمی میباشم که طی سالیان دراز جمع اوری نموده ام وسعی خواهم کرد ان مقدار که مربوط به داییهای گرامی باشد ارسال نمایم وانتظار ان است که برای اطلاع جوانان درج نمایید.

[گل][گل][گل][گل]

باقر فرهادی بیرگانی

[قلب] عالی بی سی دفه اول اویم منه سایت دهلرون با حال بی ... موفق و پیروز بوی گو عزیزم