بنشینم سیر بگریوم سـی او روزگارون

بنشینم سیر بگریوم سـی او روزگارون

                                                    نه صدا تفنگ ایا نه هم بنــــــــگ سـوارون

غارتیا ریسستن به مال وکردنمون غارت

                                                      بهونـــــــان کنــــــــــدن وبردنمون اسارت

چــلا سرد وبـی جــومت گدار بی بلمچی

                                                   به هلهله کوس چمبری ز مون گریدن زرده وکلنگچی

دیه تاراز وکوگس من شعــرا دیــارن

                                              کـویــه ره بـرزگرونــی کـــه مندیــــر هیـــارن

(مردانی)

/ 0 نظر / 7 بازدید